مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: دکتر فرزین امامی

آدرس محل كار: شيراز-بولوار مدرس- دانشگاه صنعتي شيراز-  

تلفن: 

فاكس:

پست الكترونيك: