نام ونام خانوادگی

سمت

مرضیه زارع

کارشناس آموزشی - مسئول دفتر

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 1. امور فرصت تحقیقاتی دانشجویان
 2. انجام امور دفتری معاونت آموزشی دانشگاه
 3. پیگیری امور اجرایی کارگاهها و دوره های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه
 4. انجام امور حق التدریس اعضای هیات علمی
 5. انجام امور ترفیع پایه و احتساب سنوات اعضای هیات علمی
 6. انجام امور مربوط به فرایند بورس دانشجویان و اعضای هیات علمی

 

نام ونام خانوادگی

سمت

مهتاب برازجانی

کارشناس آموزشی

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 1. درخواست مجوز رشته های جدید در پورتال شورای گسترش و تمدید مجوز رشته های تایید شده
 2. احتساب ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی دارای سمت اجرایی
 3. تکمیل پورتال وزارت علوم مربوط به مشخصات اعضای هیات علمی
 4. درخواست ردیف استخدامی اعضای هیات علمی
 5. ارسال مدارک تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی بعد از تایید صلاحیت عمومی
 6. همکاری با واحد آمار دانشگاه در خصوص اعضای هیات علمی و رشته ها
 7. طرح سربازی
 8. کار با نرم افزار صدور احکام

 

 

نام ونام خانوادگی

سمت

محمد ایزدیان

کارشناس دفتر جذب

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 1. انجام کلیه امور مربوط به جذب و استخدام اعضای هیأت علمی و متقاضیان بورس دانشگاه و مراکز تابعه
 2.  انجام کلیه امور مربوط به تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه و مراکز تابعه