موفقیت های کسب شده توسط پژوهشکده سامانه های دریایی و دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا مربوط به مستیقات طراحی و ساخت زیر دریایی کنترل از راه دور هوشمند

دوره اول مسابقات در سال ۱۳۸۶

تصویری از مدل ساخته شده:

تصویری دیگر از مدل ساخته شده :

لوح تقدیر کسب مقام در مرحله طراحی جزئیات:

لوح تقدیر کسب مقام در مرحله نهایی:

ثبت اختراع :

 

 

دور دوم مسابقات در سال ۱۳۹۱

تصویری از مدل ساخته شده :

تقدیر نامه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم :

کسب مقام در مرحله نهایی مسابقات :

تیم برتر فنی در مرحله کنترل از راه دور :

تیم برتر فنی در مرحله هوشمند :

تیم برتر در مرحله طراحی جزئیات :