نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

دورنگار

پست الکترونیک

دکتر اکبر رهیده

معاون آموزشی دانشگاه

۳۷۳۵۳۵۰۰

۳۷۳۵۴۵۱۴

rahide@sutech.ac.ir

مرضیه زارع

مسئول دفتر

۳۷۳۵۳۵۰۰

۳۷۳۵۴۵۱۴

Zare_marzieh@sutech.ac.ir

مهتاب برازجانی

کارشناس آموزشی

۳۷۲۷۹۱۸۹

۳۷۳۵۴۵۱۴

borazjani@sutech.ac.ir

محمد ایزدیان

کارشناس دفتر جذب

۳۷۳۵۳۵۰۶

 

sutechjazb@sutech.ac.ir