نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

دورنگار

پست الکترونیک

دکتر اکبر رهیده

معاون آموزشی دانشگاه

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۰

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۱

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۴

rahide@sutech.ac.ir

زهرا ترنجیان

مسئول دفتر

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۰

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۱

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۴

z.toranjian@sutech.ac.ir

مرضیه زارع

کارشناس مسئول

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۰

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۱

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۴

Zare_marzieh@sutech.ac.ir

مهتاب برازجانی

کارشناس آموزشی

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۰

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۱

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۴

borazjani@sutech.ac.ir

محمد ایزدیان

کارشناس دفتر جذب

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۶

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۴

sutechjazb@sutech.ac.ir