راسم ضیافت اندیشه اساتید در تابستان سال جاری با همکاری معاونت آموزشی، دفتر هم اندیشی اساتید و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شیراز، در تاریخهای ۵ تا ۹ شهریور ماه در محل دانشگاه صنعتی شیراز برگزار گردید.

مباحث طرح شده در این ضیافت شامل اخلاق حرفه ای با تدریس جناب آقای حسین سرو قامت و اندیشه سیاسی با حضور آقای دکتر محمدرضا ده شیری، هر یک به مدت ۱۶ ساعت، ارائه شده و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت./ د.م.آ