آیین نامه ها

عنوان
دسته
تاریخ تصویب
دانلود فایل

                                                                                                                              حق التدریس

آیین نامه پرداخت حق التدریس و نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۴/۱۱/۲۷

                                                                                                                       استاد نمونه آموزشی

شیوه نامه انتخاب استاد نمونه آموزشی
اعضای هیئت علمی ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

                                                                                                                ترفیع پایه اعضای هیئت علمی

آیین نامه اجرایی اعطای پایه تشویقی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۵/۰۶/۰۹
۱۳۹۷/۰۶/۰۵
جدول امتیازبندی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و علمی-اجرائی اعضای هیئت علمی جهت دریافت پایه سالیانه
اعضای هیئت علمی -

                                                                                                                            طرح سربازی

قوانین و مقررات مربوط به اعضاء محترم هیئت علمی وظیفه

اعضای هیئت علمی خرداد ۱۳۸۶
بخشنامه‏ های مربوط به اعضای هیئت علمی طرح سربازی
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۲الی۱۴۰۰

                                                                                            جذب و تبديل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی

دستورالعمل اجرایی جذب و تبديل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی ۱۳۸۷/۰۹/۰۴
بخشنامه تاریخ تأیید صلاحیت‏های علمی و عمومی اعضای هیئت علمی در هیأت اجرایی جذب دانشگاه
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
آیین نامه جذب و بکارگیری اعضای هیئت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به  دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ 

                                                                                                           ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی

آیین­ نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مؤسسه‏ های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
شیوه­ نامه اجرایی آیین­ نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی، آموزشی و پژوهشی
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۵/۰۷/۲۷
شیوه نامه ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و مقررات و ضوابط خاص دانشگاه شیراز در ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی (موضوع ماده ۵ آئین نامه ارتقاء)
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۶
دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۵/۰۷/۰۶
دستورالعمل طرز تشکیل، ترکیب و وظایف و اختیارات هیئت نظارت بر عملکرد هیأت ممیزه مؤسسات
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۵/۰۸/۲۶

                                                                                                    آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به همراه پیوست های ۱ الی ۷ (با اعمال اصلاحات هیات امنا) اعضای هیئت علمی ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به همراه پیوست های ۱ الی ۶ (بدون اعمال اصلاحات هیات امنا)
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۰/۱۲/۲۷

تفسیر مواد ۹۶ الی ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص پایان خدمت

اعضای هیئت علمی ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

تفسیر موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص عضو هیات علمی تمام وقت ویژه

اعضای هیئت علمی

۱۴۰۰/۰۵/۱۳
اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیئت امنا مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ اعضای هیئت علمی ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیئت امنا مورخ ۱۳۹۸/۸/۱
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۸/۰۸/۰۱
اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیئت امنا مورخ ۱۳۹۷/۶/۵
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۷/۰۶/۰۵
شیوه نامه اجرایی مرخصی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز اعضای هیئت علمی ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

                                                                                                    آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی

راهنمای راه اندازی و فعالیت دوره های آموزشی و برنامه های بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
اعضای هیئت علمی
پاییز ۱۳۹۸

آیین نامه اهداف، ساختار و وظایف مرکز آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

اعضای هیئت علمی ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
سرفصل دوره های مندرج در ردیف های ۱ تا ۵ ماده فرهنگی شیوه نامه ارتقا اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

                                                                                                                        سایر موارد

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران – قوانین ایثارگران اعضای هیئت علمی ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ​​

عنوان

دسته تاریخ تصویب دانلود فایل

                                                                                                               تأسیس رشته‏ های جدید 

شرایط و مستندات ایجاد رشته جدید آموزشی ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

ضوابط لازم برای تأسیس رشته‏ های جدید درخواستی در کلیه مقاطع

آموزشی

۱۳۹۷/۰۸/۰۶

مقررات مربوط به بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در دانشگاه ها

آموزشی

۱۳۹۹/۱۱/۰۸

آیین­ نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‏ های دکتری تخصصی

آموزشی

۱۳۹۷/۰۸/۰۶

راهبرد اخذ مجوز رشته- گرایش توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

آموزشی

۱۳۹۹/۰۴/۲۲

                                                                                                                ظرفیت پذیرش دانشجو

الگوي تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

آموزشی

۱۳۹۹/۰۴/۲۲

                                                                                               شیوه نامه اجرایی همکاری اعضای خویشاوند 

شیوه نامه اجرایی همکاری اعضای خویشاوند در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز

آموزشی ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

                                                                                                      تدوین و بازنگری برنامه‏ های درسی

آیین­ نامه واگذاری اختیارات برنامه ‏ریزی درسی به دانشگاه‏ ها و مؤسسه‏ های آموزش عالی

آموزشی

۱۳۹۵/۱۱/۲۳

نامه معاون آموزشی وزیر عتف در خصوص برنامه ‏های درسی

آموزشی

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

چارچوب تدوین و بازنگری برنامه‏ های درسی

آموزشی

۱۳۹۴/۰۳/۱۶

شیوه ­نامه بازنگری و تدوین برنامه های درسی دانشگاه صنعتی شیراز

آموزشی

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

                                                                                                                        طرح تعاون

آیین نامه طرح تعاون بین دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی

آموزشی

۱۳۹۹/۰۸/۱۱

ضوابط و مقررات طرح تعاون بین دانشگاه ها و استفاده از اعضای هیات علمی وابسته

آموزشی

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

                                                                                                                دانشجوی بین الملل

آئین نامه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی – غیر بورسیه

آموزشی

۱۳۹۴/۰۶/۲۴

پذیرش دانشجوی بین الملل و پژوهش محور دوره دکتری، دانشجوی خارجی و یا دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج

آموزشی

۱۳۹۷/۱۱/۰۷

                                                                                                            مهارت افزایی دانشجویان 

شیوه نامه تشکیل شورای مهارت افزایی و صلاحیت حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی

آموزشی

۱۳۹۹/۱۲/۵۶

آئین­ نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی

آموزشی

۱۳۹۷/۰۹/۲۱

                                                                                                   دستیار آموزشی، پژوهشی و فناوری

شیوه­ نامه دستیار آموزشی، پژوهشی و فناوری

آموزشی

۱۳۹۷/۱۱/۱۰

                                                                                         ثبت و اشاعة پیشنهادها، پایان نامه ‏ها، و رساله ‏ها

آیین­ نامة ثبت و اشاعة پیشنهادها، پایان نامه ‏ها، و رساله ‏های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها

آموزشی

۱۳۹۵/۰۹/۰۶

                                                                                                       شوراهای بررسی موارد خاص

آیین نامه شوراهای بررسی موارد خاص وزارت عتف

آموزشی

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

خلاصه آیین نامه شوراهای بررسی موارد خاص وزارت عتف

آموزشی

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

                                                                                                               آموزش الکترونیکی

نظام نامه آموزش الکترونیکی

آموزشی

۱۳۹۹/۰۵/۱۱

 

عنوان

دسته

تاریخ تصویب

دانلود فایل

                                                                                                       فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور (دانشجویان دکتری)

دانشجویی

۱۳۹۹/۱۲/۲۰

                                                                                                                 استعدادهای درخشان

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

دانشجویی

۱۳۹۳/۰۳/۲۷

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

دانشجویی

۱۳۹۳/۰۴/۱۱

شرایط عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز در مقطع کارشناسی

دانشجویی

-

شرایط عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز در مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویی

-

شرایط عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز در مقطع دکتری

دانشجویی

-

                                                                                                                 جایزه های تحصیلی

شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

دانشجویی

۱۳۹۳/۰۶/۳۱

ویژگی‏ ها و مقررات اجرایی جایزه‏ های تحصیلی دورة کارشناسی

دانشجویی

-

ویژگی‏ ها و مقررات اجرایی جایزه‏ های تحصیلی دورة کارشناسی ارشد

دانشجویی

-

ویژگی‏ ها و مقررات اجرایی جایزه‏ های تحصیلی دورة دکتری تخصصی

دانشجویی

-

                                                  انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ‏های خارج از کشور به دانشگاه‏ های داخل کشور

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ‏های خارج از کشور به دانشگاه‏ های داخل کشور

دانشجویی

۱۳۸۹/۰۹/۲۹

 

عنوان

دسته تاریخ تصویب دانلود فایل
آیین­ نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پژوهشی ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پژوهشی ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

 

عنوان

دسته تاریخ تصویب دانلود فایل
قانون و مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‏ ها انتظامی ۱۳۶۴/۱۲/۲۲
آیین­ نامه اجرایی قانون مقررات انتطامی هیئت علمی دانشگاه‏ ها انتظامی ۱۳۶۵/۰۵/۰۵

عنوان

دسته تاریخ تصویب دانلود فایل
آیین­ نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری قوانین مرتبط/کلیات ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
آیین­ نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه ‏های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری قوانین مرتبط/کلیات ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظرخواهی از آرا و تصمیمیات مصوبات شماره ۶۳۰، ۷۶۰ و ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین مرتبط/کلیات ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری قوانین مرتبط/کلیات ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
نظام نامه اخلاق آموزشی قوانین مرتبط/کلیات ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی قوانین مرتبط/کلیات ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

 

 

موارد آموزشی مطرح شده در کمیسیون دائمی هیأت امنا و هیات امنا دانشگاه صنعتی شیراز

 

 

کمیسیون دائمی هیأت امنا تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

دستوردوازدهم: مجوز بکارگیری عضو هیأت علمی در دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‏دهد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تأمین بار مالی در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص سالیانه و در سقف پست‏های سازمانی مصوب با رعایت برنامه راهبردی و کلیه ضوابط و مقررات مربوط به استخدام اعضا به تعداد یک نفر عضو هیأت علمی در هر یک از رشته‏های صنایع، فناوری اطلاعات، شیمی، مکانیک، عمران، برق، ریاضی، مواد، فیزیک و مهندسی شیمی (جمعاً به تعداد ۱۰ نفر) استخدام نماید.

دستورسیزدهم: کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز از آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بندهای "الف"و "ب" فصل سوم ماده چهارم آئین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی (فصل انتصاب و تبدیل وضعیت) مصوب نمود دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‏دهد در تبدیل وضعیت اعضای محترم هیأت علمی به رسمی آزمایشی با کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز لازم از بند "۱" ماده "۲" (کمیت تدریس) آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی اقدام نماید، در سایر بندهای این آئین نامه ۱۰۰ درصد امتیاز لازم است.

دستورپانزدهم: اخذ هزینه انتخاب مجدد دروس ویا حذف دروس دانشجویان مشمول تحصیل رایگاه ورودی ۹۱-۹۰

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنا جهت مؤسسات عضو هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در اجرای ماده "۲۲" آئین نامه آموزشی دوره‏های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به شماره ۱۳۸۷۱۵/و مورخ ۹۱/۰۷/۲۲  وزرات متبوع، با اخذ هزینه از دانشجویان مشمول تحصیل رایگان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به بعد در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن درس به ازای هر واحد درسی مشابه شهریه نوبت دوم در سال که درس مجددا اخذ می‏شود، موافقت نمود. ضمناً سالیانه ۱۰% به مبلغ فوق اضافه می شود.

دستورشانزدهم: تعیین حق الزحمه داوری، حق الزحمه شرکت در امتحان جامع و حق الزحمه شرکت در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی ارتقاء مؤسسات عضو

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنا جهت مؤسسات عضو هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، حق الزحمه سال ۱۳۹۴ اعضای محترم هیأت علمی جهت داوری پایان نامه، حق الزحمه شرکت در امتحان جامع یا دفاع و حق الزحمه شرکت در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی ارتقای اعضای هیأت علمی به شرح جدول پیوست تصویب شد، ضمناً درصد افزایش برای سال‏های بعد مشابه افزایش ضریب حقوقی سالیانه هیأت علمی می‏باشد.

 

حق الزحمه داوری پایان نامه ارشد و دکتری در سال ۹۳ و ۹۴ به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه (ريال)

رتبه علمی

حق ‏الزحمه داوری پایان نامه ارشد

حق ‏الزحمه داوری پایان نامه دکتری

اعضای دانشگاه

اعضای مدعو از شیراز

اعضای مدعو از خارج از شیراز

اعضای دانشگاه

اعضای مدعو از شیراز

اعضای مدعو از خارج از شیراز

استادیار

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۶۰۰/۰۰۰

۱/۶۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۸۰۰/۰۰۰

دانشیار

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۴۰۰/۰۰۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

۲/۴۰۰/۰۰۰

۳/۲۰۰/۰۰۰

استاد

۱/۴۰۰/۰۰۰

۱/۶۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۸۰۰/۰۰۰

۳/۶۰۰/۰۰۰

 

 

حق الزحمه شرکت در امتحان جامع یا دفاع از پیشنهادیه (پروپوزال) دکتری در سال ۹۴ به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه

 

نوع همکاری

مرتبه علمی

اعضای مدعو از شیراز

اعضای مدعو از خارج از شیراز

امتحان جامع کتبی و شفاهی یا پیشنهادیه

استادیار

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۴۰۰/۰۰۰

دانشیار

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۶۰۰/۰۰۰

استاد

۱/۴۰۰/۰۰۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

حق الزحمه شرکت در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی ارتقای اعضای هیأت علمی درسال ۹۴ به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه (ريال)

مرتبه علمی

اعضای مدعو از شیراز

اعضای مدعو از خارج از شیراز

استادیار

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

دانشیار

۱/۵۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

استاد

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۵۰۰/۰۰۰

 

 

دستور بیستم: افزایش شهریه متغیر دانشجویان شهریه پرداز ورودی قبل از سال‏ها تحصیلی ۹۴-۹۵ دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده "۷" قانن تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مصوب نمود که مؤسسات عضو هیأت امنا تا سقف ۱۵% به شهریه متغیر دانشجویان شهریه پرداز مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی های قبل از سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه درسال ۹۴ افزایش دهد.

دستور بیست و هشتم: تصویب آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی به شماره  ۱۱/۱۱۴۳۶۰ را تصویب نمود.

کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۶/۰۵/۱۶

دستورچهارم: تصویب آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق‏المشاوره متخصصین واحد ارزیابی و تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "الف" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۱۵/۴۲۳۹۸ مورخ ۹۶/۰۳/۰۲ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‏های امنا و هیأت‏های ممیزه مبنی بر آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی و تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را به شرح   پیوست شماره دو تصویب نمود.

کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۶/۰۵/۱۶

دستور پنجم: مجوز بکارگیری ۹تن عضو هیأت علمی در دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و  بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۷" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی براساس بند ۴-۱-۴ سند راهبردی و برنامه جامع عملیاتی مصوبه جلسه مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ هیأت امنا دانشگاه صنعتی شیراز با استخدام ۹ تن عضو هیأت علمی در رشته‏های مهندسی شیمی (۲نفر)، مکانیک (۱ نفر)، عمران (۱ نفر)، برق (۱ نفر)، مواد (۱ نفر)، فیزیک (۱ نفر)، شیمی (۱ نفر) و هوافضا (۱ نفر) در دانشگاه صنعتی شیراز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیص سالیانه و سقف پست‏های سازمانی مصوب در دانشگاه صنعتی شیراز موافقت شد.

دستوربیست‏وششم: تعیین شهریه دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده در دوره روزانه تمامی مقاطع دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور، شهریه دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده در دوره روزانه به میزان ۳۰ درصد شهریه نوبت دوم همان سال ورودی و همان مقاطع تعیین گردید.

کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

دستور هشتم: ایجاد پست معاون مدیر آموزشی در دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، کمیسیون دائمی هیأت امنا با ایجاد پست معاون مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز موافقت ننمود.

دستورهفدهم: تعیین شهریه مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۹۸-۹۷ دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "و" ماده"۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏های و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، کمیسیون دائمی هیأت امنا با تسری هفتمین مصوبه از صورتجلسه ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز موضوع شهریه مقاطع مختلف تحصیلی به سال ۹۸-۹۷ موافقت نمود. ضمناً هزینه‏های مصاحبه از متقاضیان دوره های مختلف به شرح زیر می‏باشد.

 • هزینه مصاحبه از متقاضیان دوره دکتری با آزمون در سال ۹۶ به مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال

 • هزینه مصاحبه از متقاضیان دوره دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) در سال ۹۶ به مبلغ ۳۳/۰۰۰ ریال

 • هزینه مصاحبه از متقاضیان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) در سال ۹۶ به مبلغ ۳۳/۰۰۰ ریال

 • هزینه پذیرش و ثبت نام از دانشجویان ورودی جدید در سال ۹۶ به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال

کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

دستور بیست و یکم: معافیت از پرداخت شهریه دروس جبرانی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز که تغییر رشته یا گرایش نداده‏اند

مصوبه: به استناد ماده"۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور، دانشجویان روزانه تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه صنعتی شیراز که بدون تغییر رشته و گرایش، به تشخیص گروه و دانشکده مجبور به اخذ دروس جبرانی می‏گردند؛ تا ۶ واحد از پرداخت شهریه معاف می‏باشند.

دستوربیست و سوم: شهریه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شیراز پس از سنوات مجاز تحصیل

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور، مقرر گردید شهریه دانشجویان مقطع دکتری تمامی دوره‏های دانشگاه صنعتی شیراز پس از سنوات مجاز تحصیل، دو برابر معادل مقطع کاشناسی ارشد همان دوره بدون احتساب واحدهای رساله اخذ شده در آن نیمسال باشد.

دستور بیست و نهم: اصلاح پیوست شماره دوم مربوط به دستور نهم از ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور، هیأت امنا به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‏دهد:

 1. در ماده "۵" آئین نامه اجرایی ماده "۵۳" آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز، عبارت "مواد۲-۴" به"مواد ۲ و ۳" تغییر یابد.

 2. ماده "۶" آیین نامه اجرایی ماده "۵۳" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز، به طور کامل حذف گردد.

کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

دستور سوم: شهریه سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی شیراز به شرح جدول پیوست شماره یک تصویب نمودند.

دستور چهارم: مجوز استخدامی اعضای هیأت علمی برای دانشکده مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر و مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و خط مشی سند راهبردی و برنامه جامع عملیاتی دانشگاه صنعتی شیراز، کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه صنعتی شیراز با استخدام ۶ نفر عضو هیأت علمی برای دانشکده‏های زیر جهت دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۹۸-۹۷موافقت نمود.

 1. دانشکده مهندسی صنایع ۳نفر، ۲- دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات ۲ نفر، ۳- دانشکده مهندسی مکانیک۱ نفر

کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

دستور دهم:

اصلاح پیوست مربوط به چهارمین دستور از دومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا موضوع اخذ شهریه از دانشجویان بین المللی غیر بورسیه در دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی توسعه کشور و بند"و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‏ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‏دهد پیوست مربوط به چهارمین دستور از دومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا به شرح زیر اصلاح نماید اخذ شهریه ریالی معادل ۱.۴ برابر شهریه دانشجویان پردیس دانشگاهی در هر مقاطع تحصیلی از دانشجویان بین الملل غیر بورسیه که از طریق مصاحبه و بدون شرکت در کنکور سراسری پذیرفته شده‏اند برای سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ شهریه دریافت نماید و شهریه معادل دلاری نیز به شرح جدول پیوست شماره یک اقدام نماید.

دستورسیزدهم: دریافت هزینه از دانشجو بابت رسیدگی به پرونده‏های کمیسیون موارد خاص دانشگاه در دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیأت امنا

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‏های امنا، کمیسیون دائمی با درخواست دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنا برای دریاقت هزینه از دانشجویان بابت رسیدگی به پرونده‏های کمیسیون موارد خاص داخل دانشگاه از طریق سامانه سجاد، به میزان « دویست هزار» ریال و خارج از سامانه مبلغ "پانصد هزار" ریال به ازای هر مرتبه درخواست و هر پرونده، موافقت به عمل آورد.

دستور چهاردهم: مجوز دریافت جریمه دیر کرد انجام عملیات فارغ التحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنا

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‏های امنا، با درخواست دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنا برای دریافت جریمه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که بعد از سه ماه از دفاع پایان نامه و دانشجویان کارشناسی پس از گذراندن آخرین درس اقدام به فرایند فارغ التحصیلی ننموده‏اند به میزان جریمه روزانه به مبلغ "سی هزار" ریال به ازای هر روز دیر کرد موافقت نمود.

دستور نوزدهم: ایجاد مرکز آموزش‏های آزاد و تخصصی دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و با توجه به اهداف و برنامه‏های پیس بینی شده در سند راهبردی و برنامه‏های عملیاتی دانشگاه صنعتی شیراز با ایجاد مرکز آموزش‏های آزاد و تخصصی دانشگاه صنعتی شیراز و برگزاری دوره‏های تخصصی و مهارتی آزاد و مجازی و بهره گیری از ظرفیت و توانمندی داخلی و بیرونی دانشگاه و جامعه هدف داخلی و خارجی موافقت نمود.

دستور بیستم:

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنا به استناد ماده"۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ قائم مقام محترم وزیر و رئیس هیأت‏های امنا و هیأت ممیزه به شرح پیوست با اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موافقت نمودند.

 

 

یکمین نشست هیأت امنا مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

دستوردوازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۹ دومین نشست کمیسیون دائمی) – تصویب آئین نامه جذب و بکارگیری هیأت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۰۳۷۱۱ مورخ ۹۱/۱۰/۲۰ وزارت متبوع، اجرای آیین نامه جذب و بکارگیری هیأت علمی بانشسته و نخبگان علمی و صنعتی به شرح پیوست ۴ را تصویب نمود.

دستورچهاردهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۰۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) – پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند"ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور این دستور به لحاظ عدم پیش بینی اعتبار لازم جهت پرداخت حقوق به دانشجویان دوره دکتری از دستور کار هیأت امنا حذف کرد.

دستورهفدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۰۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) – شهریه پردیس دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با شهریه پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز به شرح زیر موافقت نمود:

الف) شهریه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۲-۹۳ نسبت به شهریه سال ۹۲-۹۱ تا سقف ۱۵ درصد افزایش دهد.

ب) به منظور جبران خسارت ناشی از انصراف دانشجویان، به دانشگاه اجازه داده می‏شود تا شهریه نیمسالی که دانشجو در آن انصراف داده است، از دانشجو اخذ گردد.

یکمین نشست هیأت امنا مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

دستور هیجدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ اولین نشست کمیسیون دائمی) – تصویب ماده ۵۷ اصلاحی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنا ماده ۵۷ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل اصلاح می‏گردد:

ماده ۵۷: به اعضای تمام وقت مؤسسه، فوق العاده‏ی خاصی تحت عنوان فوق العاده ویژه پرداخت می‏شود. نحوه‏ی محاسبه‏ی فوق العاده‏ی مذکور به شرح زیر می‏باشد:

(حقوق و مرتبه ی پایه)* ضریب فوق العاده ویژه= فوق العاده ویژه

جدول ضرایب فوق العاده ویژه

 

مرتبه

ضریب فوق العاده ویژه

مربی آموزشیار

۶.۵

مربی

۶.۵

استادیار

۹

دانشیار

۸.۵

استاد

۷.۷

 

تبصره: موسسه می‏تواند متناسب با شرایط اقتصادی خود، میزان ضریب فوق العاده ویژه متغیر را هر دو سال یکبار، با تایید "مرکز" و تصویب هیأت امنا مورد بازنگری قرار دهد.

دستوربیستم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ اولین نشست کمیسیون دائمی) – افزایش حقوق اعضاء هیأت علمی در سال ۱۳۹۳

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و براساس مفاد تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت ۵۰۲۸۶هـ مورخ اسفند ماه ۹۲ هیأت محترم وزیران با ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی موسسات عضو به مبلغ ۱۷.۹۰ ریال از تاریخ ۹۳/۰۱/۰۱ موافقت نمود.

دومین نشست هیأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

دستوردهم: (موضوع مصوبه‏ی مورخ ۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی هیأت امنا) انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط و طرح امریه به پست‏های ستاره‏دار

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور با دستور فوق مخالفت نموده و مقرر گردید در موارد خاص برحسب مورد با دلایل و توجیه کافی همراه با رزومه اعضای هیأت علمی پیمانی با سه سال سابقه کار در  دستور کار کمیسیون دائمی و هیأت امنای آتی قرار گیرد.

دستوریازدهم: (موضوع مصوبه‏ی مورخ ۹۳/۰۵/۱۲ کمیسیون دائمی هیأت امنا) مجوز بکارگیری عضو هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به استناد بند "ن" ماده"۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه‏های عضو هیأت امنا اجازه داده می‏شود به شرح جدول زیر پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تأمین بار مالی در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص سالیانه در سقف پست‏های سازمانی مصوب با رعایت برنامه راهبردی و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه استخدام نمایند.

 1. دانشگاه صنعتی شیراز ۱۰ نفر برای مدت یکسال

دومین نشست هیأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه‏ی مورخ ۹۳/۰۵/۱۲ کمیسیون دائمی هیأت امنا) نعیین شهریه سال تحصیلی۹۴-۱۳۹۳

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه دانشجویان مقطع تحصیلی توقف دارند، دانشجویان مهمان و انتقالی و پردیس خودگردان با توجه به نامه شماره ۲/۲۲/۳۱۰۹۸ مورخ ۹۳/۰۲/۲۷ به شرح زیر تصویب شد.

 

شهریه سال تحصیلی ۹۴-۹۳ (مبلغ به ریال)

نوع پذیرش دانشجو

کارشناسی ارشد

دکتری

شهریه ثابت

شهریه متغییر دروس تئوری

شهریه هر واحد سمینار

شهریه هر واحد پایان نامه

پردیس خودگردان

۱۷/۶۰۲/۴۷۵

۳/۵۲۰/۴۹۵

۷/۰۴۰/۹۲۰

۸/۸۰۱/۲۳۷

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

دانشجوی نوبت دوم، مهمان انتقالی

۱۷/۶۰۲/۴۷۵

۳/۵۲۰/۴۹۵

۷/۰۴۰/۹۲۰

۸/۸۰۱/۲۳۷

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

دانشجویان مهمان یا انتقالی مقطع کارشناسی

معادل ۱.۲۵ شهریه نوبت دوم دانشگاه شیراز و صنعتی شیراز در سال ۹۳-۹۲

دانشجویانی که بیش از مدت معین در یگ مقطع تحصیلی توقف دارند*

معادل ۱.۱ شهریه نوبت دوم دانشگاه شیراز و صنعتی شیراز در سال ۹۳-۹۲

 • دانشجویان کارشناسی بیش از ۹ نیمسال، کارشناسی ارشد بیش از ۵ نیمسال و دکتری بیش از ۸ نیمسال

 

 

دور اول هیأت امنای مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

دستور نهم: (موضوع هفتمین مصوبه مورخ ۹۳/۱۰/۱۸ کمیسیون دائمی) تعیین شهریه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۹۵-۹۴

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند "و" ماده"۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنا دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۲/۲۲/۱۶۱۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۲/۰۵ شهریه سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به شرح جدول پیوست شماره دو برای دانشگاه صنعتی شیراز تصویب نمودند.

دستور دهم: (موضوع هشتمین مصوبه مورخ ۹۳/۱۰/۱۸ کمیسیون دائمی) حذف ۲%جذب اعضای هیأت علمی از محل درآمد اختصاصی جایگزینی دوارهمین مصوبه هشتمین نشست هیأت امنا موضوع %۲ جذب

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند"ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ل" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنا دانشگاه‏های و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با توجه به افزایش فوق العاده ویژه اعضای هیأت علمی، با لغو مصوبه قبلی مبنی بر پرداخت ۲% فوق العاده جدب اعضا از تاریخ ۹۴/۱/۱ موافقت نمود.

دستورشانزدهم: (موضوع هفدهمین مصوبه مورخ ۹۳/۱۰/۱۸ کمیسیون دائمی)دستور العمل پرداخت حق التدریس مدرسان مدعو معارف اسلامی

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بخشنامه شماره ۱۵۴۷۴۶/ ۱۵ مورخ ۹۳/۰۸/۲۵ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‏های امنا و هیأت‏های ممیزه، دستور العمل پرداخت حق التدریس مدرسان مدعو معارف اسلامی( دستور العمل پیوست) جهت دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو تصویب نمود.

دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

دستوریازدهم: (موضوع دوازدهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی) مجوز بکارگیری عضو هیأت علمی در دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند" ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‏دهد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تأمین بار مالی در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص سالیانه و در سقف پست‏های سازمانی مصوب با رعایت برنامه راهبردی و کلیه ضوابط و مقررات مربوط به استخدام اعضای به تعداد یک نفر عضو هیأت علمی در هر یک از رشته‏های صنایع، فناوری اطلاعات، شیمی، مکانیک، عمران ، برق، ریاضی، مواد،  فیزیک  و مهندسی شیمی (جمعا ًبه تعداد ۱۰ نفر) استخدام نماید.

دستوردوازدهم: (موضوع بیست و هشتمین مصوبه مورخ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی) تصویب آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "الف" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی به شماره ۱۱/۱۱۴۳۶۰ مورخ ۹۴/۰۶/۱۵ (پیوست شماره ۲) را تصویب نمود.

دستورچهاردهم: (موضوع پانزدهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی) اخذ هزینه انتخاب مجدد دروس و یا حذف دروی دانشجویان مشمول تحصیل رایگان

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با اخذ هزینه از کلیه دانشجویان مشمول تحصیل رایگان در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف نهایی درس، برای انتخاب مجدد آن درس به ازای هر واحد درسی مشابه شهریه نوبت دوم در سالی که درس مجدداً اخذ می‏شود، جهت مؤسسات عضو هیأت امنا موافقت نمود.

دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

دستورپانزدهم: (موضوع شانزدهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی) تعیین حق‏الزحمه داوری، حق الزحمه شرکت در امتحان جامع و حق‏الزحمه شرکت در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی ارتقاء مؤسسات عضو

مصوبه: هیأت امنا جهت مؤسسات عضو هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ل" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، حق‏الزحمه سال ۱۳۹۴ اعضای محترم هیأت علمی جهت داوری پایان‏نامه، حق‏الزحمه شرکت در امتحان جامع یا دفاع و حق‏الزحمه شرکت در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی ارتقای اعضای هیأت علمی به شرح جدول زیر تصویب شد، ضمناً درصد افزایش برای سال‏های بعد مشابه افزایش ضریب حقوقی سالیانه هیأت علمی می‏باشد.

حق الزحمه داوری پایان نامه ارشد و دکتری در سال ۹۳ و ۹۴ به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه (ريال)

رتبه علمی

حق‏الزحمه داوری پایان نامه ارشد

حق‏الزحمه داوری پایان نامه دکتری

اعضای دانشگاه

اعضای مدعو از شیراز

اعضای مدعو از خارج از شیراز

اعضای دانشگاه

اعضای مدعو از شیراز

اعضای مدعو از خارج از شیراز

استادیار

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۶۰۰/۰۰۰

۱/۶۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۸۰۰/۰۰۰

دانشیار

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۴۰۰/۰۰۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

۲/۴۰۰/۰۰۰

۳/۲۰۰/۰۰۰

استاد

۱/۴۰۰/۰۰۰

۱/۶۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۸۰۰/۰۰۰

۳/۶۰۰/۰۰۰

 

 

حق الزحمه شرکت در امتحان جامع یا دفاع از پیشنهادیه (پروپوزال) دکتری در سال ۹۴ به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه

 

نوع همکاری

مرتبه علمی

اعضای مدعو از شیراز

اعضای مدعو از خارج از شیراز

امتحان جامع کتبی و شفاهی یا پیشنهادیه

استادیار

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۴۰۰/۰۰۰

دانشیار

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۶۰۰/۰۰۰

استاد

۱/۴۰۰/۰۰۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

حق الزحمه شرکت در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی ارتقای اعضای هیأت علمی درسال ۹۴ به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه (ريال)

مرتبه علمی

اعضای مدعو از شیراز

اعضای مدعو از خارج از شیراز

استادیار

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

دانشیار

۱/۵۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

استاد

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۵۰۰/۰۰۰

 

 

دستور نوزدهم: (موضوع بیستمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنام پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مصوب نمود که مؤسسات عضو هیأت امنا تا سقف %۱۵ به شهریه متغیردانشجویان شهریه پرداز مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی ها قبل از سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه در سال ۹۴ افزایش دهد.

دوراول هیأت امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

دستور سوم: (موضوع هشتمین مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی) برداشتن اندیس یک از دانشکده‏ها و رشته‏های آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏های و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با عنایت به تصویب برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه صنعتی شیراز از سوی هیأت امناء با حذف اندیس ۱ از تشکیلات تفصیلی دانشگاه صنعتی شیراز برای دانشکده‏ها و گروه‏های آموزشی که در آنها با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرش شده و در برنامه راهبردی در اولویت قرار گرفته است، موافقت نمود.

دوراول هیأت امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

دستور چهارم: تعلیق دوازدهم نشست هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۹۴/۰۶/۲۴

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی را برای اجرا از تاریخ ابلاغ توسط وزارت متبوع تصویب نمود.

دستورششم: (موضوع چهارمین مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی) مجوز استخدام هیأت علمی برای دانشکده های مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‏دهد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پست‏های سازمانی مصوب و با رعایت برنامه راهبردی و کلیه ضوابط و مقررات مربوط نسبت به استخدام ۴ عضو هیأت علمی در دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات و ۴ عضو هیأت علمی در دانشکده مهندسی صنایع، با مدرک تحصیلی دکتری استخدام نماید.

دستورهفتم: (موضوع پنجمین مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی) اخذ هزینه دروس جبرانی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنا

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏های و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مقرر نمود: دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنا، هزینه دروس جبرانی مازاد بر ۶ واحد مجاز را از دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسب مقطع تحصیلی و معادل میزان شهریه دانشجویانی که بیش از مدت معین در یک مقطع توقف دارند، مطابق پیوست شماره ۱ سومین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ اخذ نمایند.

دستوریازدهم: (موضوع یازدهمین مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی) تصویب آئین نامه پرداخت حق التدریس

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بندهای "ن" و "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، آئین نامه پرداخت حق التدریس را مطابق پیوست شماره ۲ برای اجراء در دانشگاه صنعتی شیراز به تصویب رسانید.

دوره اول هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

دستورهفتم: (موضوع سیزدهمین مصوبه از نهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۰۵/۱۳) تعیین شهریه مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۹۶-۹۵ دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه سال تحصیلی ۹۶-۹۵ را به شرح پیوست شماره یک تصویب نمود.

اول هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

دستور نهم: (موضوع هفتمین مصوبه از نهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۰۵/۱۳) آئین نامه اجرایی ماده "۵۳" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، آئین نامه اجرایی پایه تشویقی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز موضوع ماده "۵۳" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب را با رعایت سقف ۷ پایه تشویقی به شرح پیوست شماره دو را از تاریخ تصویب ، مصوب نمود.

 

دستورپانزدهم: (موضوع بیست و چهارمین مصوبه از نهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۰۵/۱۳) اخذ هزینه مصاحبه از متقاضیان پذیرش در دوره دکتری در دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۹۵

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏های و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با اخذ هزینه‏ای تا سقف ۹۵۰ هزار ریال جهت مصاحبه با متقاضیان پذیرش در مقطع دکتری درسال ۱۳۹۵ موافقت نمودند. ضمناً مقرر گردید مبلغ فوق سالیانه %۱۵ افزایش یابد.

دور اول هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

دستورسوم: (موضوع سومین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) تأسیس پردیس دانشگاه صنعتی شیراز در کشور عمان

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، در راستای تحقق بخشیدن به بندهای ۶ و ۸ اولین مصوبه از صورتجلسه پنجمین نشست از دور اول هیأت امنا دانشگاه مورخ ۹۴/۱۱/۲۷، کلیات تأسیس " دانشگاه صنعتی شیراز پردیس عمان" تأیید و مقرر شد پس از هماهنگی با مرکز همکاری‏های علمی بین المللی وزارت متبوع، جزئیات در جلسه‏ی بعدی کمیسیون دائمی و هیأت امنا نهایی شود.

دستورپنجم: (موضوع چهارمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) اصلاح برخی از مفاد آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موضوع نامه شماره ۱۵/۲۶۹۹۷ مورخ ۹۵/۰۲/۱۵ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‏های امنا و هیأت‏های ممیزه

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای مفاد ماده «۱۲۲» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنا با اصلاح «۱۴» بند /تبصره/ماده " آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی" به شرح جدول ذیل و ( پیوست شماره ۲) برای اجرای از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۷ تصویب نمود.

ردیف

موارد اصلاحی

۱

بند «م» ماده (۴)

۲

تبصره «۲» ماده (۴)

۳

تبصره «۲» ماده (۱۰)

۴

ماده (۱۱)

۵

ماده (۱۹)

۶

الحاق یک تبصره به ماده (۲۱) تحت عنوان تبصره «۴»

۷

ماده (۲۵)

۸

تبصره‏های «۱» و «۲» ماده (۵۲)

۹

الحاق یک تبصره به ماده (۵۲) تحت عنوان تبصره «۹»

۱۰

بند «۷» ماده (۵۳)

۱۱

حذف تبصره «۵» ماده (۵۹)

۱۲

اصلاح تبصره «۱» ماده (۷۹)

۱۳

ماده (۱۰۹)

۱۴

تبصره «۴» ماده (۹۶)

 

 

دستوردهم: (موضوع دهمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) تسری هفتمین مصوبه از ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۹۵/۰۶/۰۹ در خصوص شهریه مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۹۷-۹۶ و همچنین عدم اخذ شهریه از دانشجویان در سنوات مجاز آموزشی رایگان

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنا مصوب نمود هفتمین مصوبه از ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۹۵/۰۶/۰۹ به سال ۹۷-۹۶ نیز تسری داده شود. ضمناً مصوب نمود که دانشجویان مشمول آموزش رایگان دوره روزانه، درصورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز آموزش رایگان آنها تمام شده باشد موظف به پرداخت هزینه مربوطه می‏باشند. ضمناً در صورتیکه در دو سال اخیر با این مصوبه در این مورد وجهی اخذ شده است؛ با درخواست دانشجو عودت داده شود.

دستورپانزدهم: (موضوع پانزدهمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) مجوز بکارگیری ۱۰ تن عضو هیأت علمی در دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند "ن" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۷" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنا با استخدام تعداد ۱۰ تن عضو هیأت علمی در رشته‏های صنایع، فناوری اطلاعات، شیمی، مکانیک، عمران، برق، ریاضی، مواد، فیزیک و مهندسی شیمی (به ازای هر رشته ۱ تن) در دانشگاه صنعتی شیراز، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پست‏های سازمانی مصوب با رعایت برنامه راهبردی و کلیه ضوابط و مقررات مربوط، مشروط بر آنکه صلاحیت علمی آنان به تأیید هیأت ممیزه برسد، موافقت نمود.

دور اول هیأت امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

دستور سوم: (موضوع چهارمین مصوبه از یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) تصویب آیین نامه حق‏التعلیم مربیان ورزشی و حق‏المشاوره متخصصین واحد ارزیابی و تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور، بند "ل" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۱۵/۴۲۳۹۸ مورخ ۹۶/۰۳/۰۲ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‏های امنا و هیأت‌های ممیزه مبنی بر آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی و تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‏ها و موسسات آموزش عالی کشور را ( به شرح پیوست شماره دو) تصویب نمود.

دستورچهارم: (موضوع پنجمین مصوبه از یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) مجوز بکارگیری ۹ تن عضو هیأت علمی در دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنا دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۷" آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی براساس بند ۴-۱-۴ سند راهبردی و برنامه جامع عملیاتی مصوب جلسه مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ هیأت امنا دانشگاه صنعتی شیراز با استخدام ۹ تن عضو هیأت علمی در دانشکده‏های مهندسی شیمی (۲ نفر)، مکانیک و هوا فضا (۲نفر)، عمران (۱نفر)، برق (۱ نفر)، مواد(۱نفر)، فیزیک(۱ نفر) و شیمی (۱نفر) در دانشگاه صنعتی شیراز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تأمین با مالی در سقف اعتبارات تخصیص سالیانه و سقف پست‏های سازمانی مصوب در دانشگاه صنعتی شیراز موافقت شد.

دستورهفدهم: (موضوع بیست وششمین مصوبه از یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) تعیین شهریه دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری در دوره روزانه تمامی مقاطع دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنا شهریه دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده در دوره روزانه از طریق کنکور سراسری به میزان ۳۰ درصد شهریه نوبت دوم همان سال ورودی و همان مقاطع تعیین نمود.

دور اول هیأت امنای مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

دستور دهم: (موضوع هفدهمین مصوبه از دوازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) تعیین شهریه مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۹۸-۹۷ دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنا با تسری هفتمین مصوبه از صورتجلسه ششمسن نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز موضوع شهریه مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۹۸-۹۷ موافقت نمود. ضمناً هزینه‏های مصاحبه از متقاضیان دوره‏های مختلف به شرح زیر می باشد.

 

هزینه مصاحبه از متقاضیان دور دکتری با آزمون در سال ۹۶

۹۰۰.۰۰۰

هزینه مصاحبه از متقاضیان دور دکتری بدون آزمون ( استعداد درخشان) در سال ۹۶

۳۳.۰۰۰

هزینه مصاحبه از متقاضیان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) در سال ۹۶

۳۳.۰۰۰

هزینه پذیرش و ثبت نام از دانشجویان ورودی جدید در سال ۹۶ در همه مقاطع

۸۰۰.۰۰۰

 

 

دور دوم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

دستوربیستم: (موضوع بیست و پنجمین مصوبه از چهاردهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا)

الف) اصلاح مواد ۹۶و۹۷و۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص ضوابط بازنشستگی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنا

ب) اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنا

الف) به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور، مواد ۹۶و۹۷و۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص ضوابط بازنشستگی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنا، مطرح و (به شرح پیوست شماره ۳) به تصویب رسید.

ب) به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنا مطرح و (به شرح پیوست شماره ۴) به تصویب رسید.

دستور بیست و دوم: (موضوع بیست و ششمین مصوبه از چهاردهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) معافیت از پرداخت شهریه دروس جبرانی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز که تغییر رشته یا گرایش نداده‏اند.

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، دانشجویان روزانه تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه صنعتی شیراز که بدون تغییر رشته و گرایش، به تشخیص گروه و دانشکده مجبور به اخذ دروس جبرانی می‏گردند؛ تا ۶ واحد از پرداخت شهریه معاف می‏باشند.

 

دستور بیست و چهارم: (موضوع بیست و هشتمین مصوبه از چهاردهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) تعیین شهریه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شیراز پس از سنوات مجاز تحصیل

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "و" ماده"۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مقرر گردید شهریه دانشجویان مقطع دکتری تمامی دوره‏های دانشگاه صنعتی شیراز پس از سنوات مجاز تحصیل، دو برابر معادل مقطع کارشناسی ارشد همان دوره بدون احتساب واحدهای رساله اخذ شده در آن نیمسال باشد.

دور دوم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

دستور بیست و نهم: اصلاح پیوست شماره ۲ مربوط به دستور نهم از ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنا به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‏دهد:

 1. در ماده "۵" آیین نامه اجرایی ماده "۵۳" آیین نامه استخدانی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز، عبارت "مواد ۴-۲" به "مواد ۲و۳" تغییر یابد.

 2. ماده "۶" آیین نامه اجرایی ماده "۵۳" آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز، به طور کامل حذف گردد.

دور دوم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

دستورچهارم: (موضوع سومین مصوبه از پانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) شهریه سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه سال ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی شیراز به شرح جدول پیوست شماره یک تصویب نمودند.

دستورپنجم: (موضوع چهارمین مصوبه از پانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) مجوز استخدام اعضای هیأت علمی برای دانشکده‏های مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر و مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و خط مشی سند راهبردی و برنامه جامع عملیاتی دانشگاه صنعتی شیراز و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‏های امنای دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنا با استخدام ۶ نفر عضو هیأت علمی برای دانشکده‏های زیر مشروط به کسب مجوز استخدام و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیص سالانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، جهت دانشگاه صنعتی شیراز برای سال ۹۸-۹۷ موافقت نمود.

 1. دانشکده مهندسی صنایع ۳ نفر

 2. دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات ۲نفر

 3. دانشکده مهندسی مکانیک برای سال ۱ نفر

 

دور دوم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

دستورهشتم: (موضوع دهمین مصوبه از شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) اصلاح پیوست مربوط به چهارمین دستور از دومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا موضوع اخذ شهریه از دانشجویان بین المللی غیر بورسیه در دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‏ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‏دهد پیوست مربوط به چهارمین دستور از دومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا به شرح زیر اصلاح نماید. اخذ شهریه ریالی معادل ۱.۴ برابر شهریه دانشجویان پردیس دانشگاهی در هر مقطع تحصیلی از دانشجویان بین الملل غیر بورسیه که از طریق مصاحبه و بدون شرکت در کنکور سراسری پذیرفته شده اند برای سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ شهریه دریافت نماید و شهریه معادل دلاری نیز به شرح جدول پیوست شماره یک اقدام نماید.

ضمناً شهریه دانشجویان تمامی مقاطع و دوره‏های تحصیلی ورودی سال‏های قبل بدون تغییر اعمال می‏گردد.

دستوریازدهم: (موضوع سیزدهمین مصوبه از شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) دریافت هزینه از دانشجو بابت رسیدگی به پرونده‏های کمیسیون موارد خاص دانشگاه در دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنا

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‏های امنا، بنا به درخواست دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنا، اجازه داده می‏شود از دانشجویان بابت رسیدگی به پرونده‏های کمیسیون موارد خاص داخل دانشگاه از طریق سامانه سجاد به میزان «دویست هزار» ریال و خارج از سامانه مبلغ "پانصد هزار" ریال به ازای هر مرتبه درخواست و هر پرونده، هزینه دریافت نماید.

در جلسه دور دوم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ اصلاح شد.

دستوردوازدهم: (موضوع چهاردهمین مصوبه از شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) مجوز دریافت جریمه دیر کرد انجام عملیات فارغ التحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیأت امنا

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده"۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‏های امنا،  با درخواست دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو اجازه داده می‏شود از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که بعد از سه ماه از دفاع پایان نامه و دانشجویان کارشناسی پس از گذراندن آخرین درس اقدام به فرآیند فارغ التحصیلی ننموده‏اند، روزانه به مبلغ "سی هزار" ريال به ازای هر روز دیر کرد، جریمه دریافت نماید.

در جلسه دور دوم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ لغو شد.

دستورهجدهم: (موضوع ببیستمین مصوبه از شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ مورخ ۹۸/۰۶/۰۲ قائم ممقام محترم وزیر و رئیس هیأت های امنا و هیأت ممیزه (به شرح پیوست شماره ۳) با اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موافقت نمودند.

دور دوم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

دستور دوازدهم:

(موضوع دوازدهمین  مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) اصلاح پیوست هشتمین مصوبه از سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیأت امنا جدول شهریه دانشجویان طی سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 

مصوبه : هیأت امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اصلاح جدول پیوست هشتمین مصوبه از سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو به شرح پیوست تصویب نمود.

دستور نوزدهم:

(موضوع نوزدهم مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) اصلاح یازدهمین دستور از سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۱ دانشگاه صنعتی شیراز و سایر موسسات عضو

مصوبه: هیأت امنا، به استناد ماده"۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند"و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنا ، یازدهمین دستور از صورتجلسه سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای مورخ ۹۸/۸/۱ بنا به درخواست دانشگاه صنعتی شیراز را به شرح زیر اصلاح می نماید. دانشگاه صنعتی شیراز مجاز است بابت رسیدگی به پرونده کمیسیون موارد خاص داخل دانشگاه دانشجویانی که ازطریق سامانه سجاد درخواست خود را ثبت ننموده اند هزینه ای معادل سامانه سجاد به ازای هر مرتبه درخواست و هر پرونده، دریافت نماید.

دستور بیستم:

(موضوع بیستم مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا) لغو دوازدهمین دستور از سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۸/۸/۱ دانشگاه صنعتی شیراز و سایر موسسات عضو

مصوبه : هیأت امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنا، به دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیأت امنا اجازه می دهد دوازدهمین دستور از صورتجلسه سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیأت امنا مورخ ۹۸/۸/۱ مبنی دریافت جریمه دیر کرد انجام عملیات فارغ التحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی را لغو نمایند.