عنوان
دسته
تاریخ تصویب
دانلود فایل

                                                                                                                              حق التدریس

آیین نامه پرداخت حق التدریس و نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۴/۱۱/۲۷

                                                                                                                       استاد نمونه آموزشی

شیوه نامه انتخاب استاد نمونه آموزشی
اعضای هیئت علمی ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

                                                                                                                ترفیع پایه اعضای هیئت علمی

آیین نامه اجرایی اعطای پایه تشویقی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۵/۰۶/۰۹
۱۳۹۷/۰۶/۰۵
جدول امتیازبندی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و علمی-اجرائی اعضای هیئت علمی جهت دریافت پایه سالیانه
اعضای هیئت علمی -

                                                                                                                            طرح سربازی

قوانین و مقررات مربوط به اعضاء محترم هیئت علمی وظیفه

اعضای هیئت علمی خرداد ۱۳۸۶
بخشنامه‏ های مربوط به اعضای هیئت علمی طرح سربازی
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۲الی۱۴۰۰

                                                                                            جذب و تبديل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی

دستورالعمل اجرایی جذب و تبديل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی ۱۳۸۷/۰۹/۰۴
بخشنامه تاریخ تأیید صلاحیت‏های علمی و عمومی اعضای هیئت علمی در هیأت اجرایی جذب دانشگاه
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
آیین نامه جذب و بکارگیری اعضای هیئت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به  دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ 

                                                                                                           ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی

آیین­ نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مؤسسه‏ های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
شیوه­ نامه اجرایی آیین­ نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی، آموزشی و پژوهشی
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۵/۰۷/۲۷
شیوه نامه ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و مقررات و ضوابط خاص دانشگاه شیراز در ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی (موضوع ماده ۵ آئین نامه ارتقاء)
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۶
دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۵/۰۷/۰۶
دستورالعمل طرز تشکیل، ترکیب و وظایف و اختیارات هیئت نظارت بر عملکرد هیأت ممیزه مؤسسات
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۵/۰۸/۲۶

                                                                                                    آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به همراه پیوست های ۱ الی ۷ (با اعمال اصلاحات هیات امنا) اعضای هیئت علمی ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به همراه پیوست های ۱ الی ۶ (بدون اعمال اصلاحات هیات امنا)
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۰/۱۲/۲۷

تفسیر مواد ۹۶ الی ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص پایان خدمت

اعضای هیئت علمی ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

تفسیر موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص عضو هیات علمی تمام وقت ویژه

اعضای هیئت علمی

۱۴۰۰/۰۵/۱۳
اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیئت امنا مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ اعضای هیئت علمی ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیئت امنا مورخ ۱۳۹۸/۸/۱
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۸/۰۸/۰۱
اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیئت امنا مورخ ۱۳۹۷/۶/۵
اعضای هیئت علمی
۱۳۹۷/۰۶/۰۵
شیوه نامه اجرایی مرخصی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز اعضای هیئت علمی ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

                                                                                                    آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی

راهنمای راه اندازی و فعالیت دوره های آموزشی و برنامه های بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
اعضای هیئت علمی
پاییز ۱۳۹۸

آیین نامه اهداف، ساختار و وظایف مرکز آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

اعضای هیئت علمی ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
سرفصل دوره های مندرج در ردیف های ۱ تا ۵ ماده فرهنگی شیوه نامه ارتقا اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

                                                                                                                        سایر موارد

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران – قوانین ایثارگران اعضای هیئت علمی ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ​​