عنوان

دسته تاریخ تصویب دانلود فایل

                                                                                                               تأسیس رشته‏ های جدید 

شرایط و مستندات ایجاد رشته جدید آموزشی ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

ضوابط لازم برای تأسیس رشته‏ های جدید درخواستی در کلیه مقاطع

آموزشی

۱۳۹۷/۰۸/۰۶

مقررات مربوط به بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در دانشگاه ها

آموزشی

۱۳۹۹/۱۱/۰۸

آیین­ نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‏ های دکتری تخصصی

آموزشی

۱۳۹۷/۰۸/۰۶

راهبرد اخذ مجوز رشته- گرایش توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

آموزشی

۱۳۹۹/۰۴/۲۲

                                                                                                                ظرفیت پذیرش دانشجو

الگوي تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

آموزشی

۱۳۹۹/۰۴/۲۲

                                                                                               شیوه نامه اجرایی همکاری اعضای خویشاوند 

شیوه نامه اجرایی همکاری اعضای خویشاوند در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز

آموزشی ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

                                                                                                      تدوین و بازنگری برنامه‏ های درسی

آیین­ نامه واگذاری اختیارات برنامه ‏ریزی درسی به دانشگاه‏ ها و مؤسسه‏ های آموزش عالی

آموزشی

۱۳۹۵/۱۱/۲۳

نامه معاون آموزشی وزیر عتف در خصوص برنامه ‏های درسی

آموزشی

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

چارچوب تدوین و بازنگری برنامه‏ های درسی

آموزشی

۱۳۹۴/۰۳/۱۶

شیوه ­نامه بازنگری و تدوین برنامه های درسی دانشگاه صنعتی شیراز

آموزشی

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

                                                                                                                        طرح تعاون

آیین نامه طرح تعاون بین دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی

آموزشی

۱۳۹۹/۰۸/۱۱

ضوابط و مقررات طرح تعاون بین دانشگاه ها و استفاده از اعضای هیات علمی وابسته

آموزشی

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

                                                                                                                دانشجوی بین الملل

آئین نامه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی – غیر بورسیه

آموزشی

۱۳۹۴/۰۶/۲۴

پذیرش دانشجوی بین الملل و پژوهش محور دوره دکتری، دانشجوی خارجی و یا دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج

آموزشی

۱۳۹۷/۱۱/۰۷

                                                                                                            مهارت افزایی دانشجویان 

شیوه نامه تشکیل شورای مهارت افزایی و صلاحیت حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی

آموزشی

۱۳۹۹/۱۲/۵۶

آئین­ نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی

آموزشی

۱۳۹۷/۰۹/۲۱

                                                                                                   دستیار آموزشی، پژوهشی و فناوری

شیوه­ نامه دستیار آموزشی، پژوهشی و فناوری

آموزشی

۱۳۹۷/۱۱/۱۰

                                                                                         ثبت و اشاعة پیشنهادها، پایان نامه ‏ها، و رساله ‏ها

آیین­ نامة ثبت و اشاعة پیشنهادها، پایان نامه ‏ها، و رساله ‏های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها

آموزشی

۱۳۹۵/۰۹/۰۶

                                                                                                       شوراهای بررسی موارد خاص

آیین نامه شوراهای بررسی موارد خاص وزارت عتف

آموزشی

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

خلاصه آیین نامه شوراهای بررسی موارد خاص وزارت عتف

آموزشی

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

                                                                                                               آموزش الکترونیکی

نظام نامه آموزش الکترونیکی

آموزشی

۱۳۹۹/۰۵/۱۱