عنوان

دسته

تاریخ تصویب

دانلود فایل

                                                                                                       فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور (دانشجویان دکتری)

دانشجویی

۱۳۹۹/۱۲/۲۰

                                                                                                                 استعدادهای درخشان

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

دانشجویی

۱۳۹۳/۰۳/۲۷

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

دانشجویی

۱۳۹۳/۰۴/۱۱

شرایط عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز در مقطع کارشناسی

دانشجویی

-

شرایط عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز در مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویی

-

شرایط عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز در مقطع دکتری

دانشجویی

-

                                                                                                                 جایزه های تحصیلی

شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

دانشجویی

۱۳۹۳/۰۶/۳۱

ویژگی‏ ها و مقررات اجرایی جایزه‏ های تحصیلی دورة کارشناسی

دانشجویی

-

ویژگی‏ ها و مقررات اجرایی جایزه‏ های تحصیلی دورة کارشناسی ارشد

دانشجویی

-

ویژگی‏ ها و مقررات اجرایی جایزه‏ های تحصیلی دورة دکتری تخصصی

دانشجویی

-

                                                  انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ‏های خارج از کشور به دانشگاه‏ های داخل کشور

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ‏های خارج از کشور به دانشگاه‏ های داخل کشور

دانشجویی

۱۳۸۹/۰۹/۲۹