عنوان

دسته تاریخ تصویب دانلود فایل
آیین­ نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پژوهشی ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پژوهشی ۱۳۹۶/۰۵/۳۱