عنوان

دسته تاریخ تصویب دانلود فایل
قانون و مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‏ ها انتظامی ۱۳۶۴/۱۲/۲۲
آیین­ نامه اجرایی قانون مقررات انتطامی هیئت علمی دانشگاه‏ ها انتظامی ۱۳۶۵/۰۵/۰۵