عنوان

دسته تاریخ تصویب دانلود فایل
آیین­ نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری قوانین مرتبط/کلیات ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
آیین­ نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه ‏های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری قوانین مرتبط/کلیات ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظرخواهی از آرا و تصمیمیات مصوبات شماره ۶۳۰، ۷۶۰ و ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین مرتبط/کلیات ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری قوانین مرتبط/کلیات ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
نظام نامه اخلاق آموزشی قوانین مرتبط/کلیات ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی قوانین مرتبط/کلیات ۱۳۹۹/۰۸/۲۱