عنوان
دسته
تاریخ بروزرسانی
دانلود فایل
ارزشیابی دانشجویان از اساتید
ارزشیابی و نظرسنجی
۹۹/۰۴/۱۸
نظر سنجی مدیر گروه از عضو هیات علمی
ارزشیابی و نظرسنجی
۹۹/۰۴/۱۸
نظر سنجی معاون دانشکده از عضو هیات علمی
ارزشیابی و نظرسنجی
۹۹/۰۴/۱۸
تکمیل کاربرگ ۱۳ صفحه ای ارزشیابی اعضای هیأت علمی
ارزشیابی و نظر سنجی
۹۹/۰۶/۱۱
درخواست ردیف استخدامی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۸/۲۵
طرح سربازی اعضای هیات علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
صدور حکم قرارداد همکاری اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
صدور حکم پیمانی عضو هیأت علمی جدید الاستخدام
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
صدور حکم تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه به رسمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
احتساب سنوات اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۸/۰۳
اعطای پایه تشویقی پژوهشی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
اعطای پایه تشویقی اجرایی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
محاسبه ذخیره و بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
برگزاری کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
پیگیری درخواست اعضای هیات علمی تمام وقت و مدعو
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
مرخصی بدون حقوق
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
بکارگیری مدرس حق التدریس
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
تعیین اساتید نمونه آموزشی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
محاسبه حق التدریس اعضای هیات علمی تمام وقت
حق التدریس و حق الزحمه
۹۹/۰۴/۱۸
محاسبه حق التدریس اساتید مدعو
حق التدریس و حق الزحمه
۹۹/۰۴/۱۸
محاسبه حق الزحمه داوری اعضای هیات علمی
حق التدریس و حق الزحمه
۹۹/۰۴/۱۸
بازنگری دروس
رشته و دروس
۹۹/۰۴/۱۸
درخواست رشته های جدید تحصیلی
رشته و دروس
۹۹/۰۸/۲۵
برگزاری آزمون بسندگی زبان
رشته و دروس
۹۹/۰۸/۰۵
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری دانشگاه صنعتی شیراز به سایر دانشگاه ­های ایران
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
۹۹/۰۴/۱۸
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری دانشگاه صنعتی شیراز به خارج از کشور
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
۹۹/۰۴/۱۸
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری سایر دانشگاه­ های ایران به دانشگاه صنعتی شیراز
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
۹۹/۰۴/۱۸
درخواست تصویب پیشنهادی طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد
درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و دفاع
۹۹/۰۹/۲۹
درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و دفاع
۹۹/۰۹/۲۹
درخواست دفاع از پیشنهاد طرح تحقیق دکتری
درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و دفاع
۹۹/۰۹/۲۹
درخواست دفاع از رساله دکتری
درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و دفاع
۹۹/۰۴/۱۸
ثبت نام دانشجویان متقاضی واجد شرایط عضویت در دفتر استعداد درخشان مقاطع تحصیلات تکمیلی استعدادهای درخشان ۹۹/۰۴/۱۸
ثبت نام دانشجویان واجد شرایط عضویت در دفتر هدایت استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی استعدادهای درخشان ۹۹/۰۴/۱۸
 
اعزام دانشجویان به المپیادهای غیر متمرکز دانشجویی
استعدادهای درخشان
۹۹/۰۴/۱۸
همکاری با بنیاد نخبگان استان فارس
استعدادهای درخشان
۹۹/۰۴/۱۸
پذیرش متقاضیان بدون آزمون در مقطع تحصیلات تکمیلی استعدادهای درخشان
۹۹/۰۴/۱۸
 انجام مراحل گزینش پذیرفته شدگان بدون آزمون  در مقطع تحصیلات تکمیلی استعدادهای درخشان ۹۹/۰۶/۱۱