عنوان
دسته
تاریخ بروزرسانی
دانلود فایل
ارزشیابی دانشجویان از اساتید
ارزشیابی و نظرسنجی
۹۹/۰۴/۱۸
نظر سنجی مدیر گروه از عضو هیات علمی
ارزشیابی و نظرسنجی
۹۹/۰۴/۱۸
نظر سنجی معاون دانشکده از عضو هیات علمی
ارزشیابی و نظرسنجی
۹۹/۰۴/۱۸
درخواست ردیف استخدامی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
 
طرح سربازی اعضای هیات علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
صدورحکم قرارداد همکاری اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
صدور حکم پیمانی عضو هیأت علمی جدید الاستخدام
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
صدور حکم تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه به رسمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
احتساب سنوات اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
 
ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
اعطای پایه تشویقی پژوهشی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
اعطای پایه تشویقی اجرایی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
محاسبه ذخیره وبازخریدمرخصی اعضای هیأت علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
برگزاری کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
پیگیری درخواست اعضای هیات علمی تمام وقت و مدعو
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
مرخصی بدون حقوق
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
بکارگیری مدرس حق التدریس
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
تعیین اساتید نمونه آموزشی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۹۹/۰۴/۱۸
محاسبه حق التدریس اعضای هیات علمی تمام وقت
حق التدریس و حق الزحمه
۹۹/۰۴/۱۸
محاسبه حق التدریس اساتید مدعو
حق التدریس و حق الزحمه
۹۹/۰۴/۱۸
محاسبه حق الزحمه داوری اعضای هیات علمی
حق التدریس و حق الزحمه
۹۹/۰۴/۱۸
بازنگری دروس
رشته و دروس
۹۹/۰۴/۱۸
درخواست رشته های جدید تحصیلی
رشته و دروس
۹۹/۰۴/۱۸
 
برگزاری آزمون بسندگی زبان
رشته و دروس
۹۹/۰۴/۱۸
 
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری دانشگاه صنعتی شیراز به سایر دانشگاه­های ایران
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
۹۹/۰۴/۱۸
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری دانشگاه صنعتی شیراز به خارج ازکشور
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
۹۹/۰۴/۱۸
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری سایر دانشگاه­های ایران به دانشگاه صنعتی شیراز
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
۹۹/۰۴/۱۸
درخواست تصویب پیشنهادی طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد
درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و دفاع
۹۹/۰۴/۱۸
درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و دفاع
۹۹/۰۴/۱۸
درخواست دفاع از پیشنهادطرح تحقیق دکتری
درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و دفاع
۹۹/۰۴/۱۸
درخواست دفاع از رساله دکتری
درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و دفاع
۹۹/۰۴/۱۸
ثبت نام دانشجویان متقاضی واجد شرایط عضویت در دفتر استعداد درخشان مقاطع تحصیلات تکمیلی استعدادهای درخشان  
ثبت نام دانشجویان واجد شرایط عضویت در دفتر هدایت استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی استعدادهای درخشان  
 
اعزام دانشجویان به المپیادهای غیر متمرکز دانشجویی
استعدادهای درخشان
۹۹/۰۴/۱۸
 
همکاری با بنیاد نخبگان استان فارس
استعدادهای درخشان
۹۹/۰۴/۱۸
 
تهیه و ارسال گزارش عملکرد دفتر به وزارت عتف
استعدادهای درخشان
۹۹/۰۴/۱۸
 
سفرهای علمی پژوهشی دانشجویان عضو دفتر
استعدادهای درخشان
۹۹/۰۴/۱۸
 
به روز رسانی وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه
وب سایت و سامانه
۹۹/۰۴/۱۸
 
تکمیل سایتهای مرتبط (کارمند ایران، سامانه نظارت و ارزیابی و HES)
وب سایت و سامانه
۹۹/۰۴/۱۸
 
تکمیل کاربرگ ۱۳ صفحه ای ارزشیابی اعضای هیأت علمی
ارزشیابی و نظرسنجی
۹۹/۰۵/۰۴
پذیرش متقاضیان بدون آزمون در مقطع تحصیلات تکمیلی
استعدادهای درخشان