ارائه بورسیه تحصیلی کشور مالزی

آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:

https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index.php

 آدرس سایت اطلاع رسانی اداره کل بورس:

Scholarship.saorg.ir

آدرس سایت ارزشیابی دانشگاهها:

Grad.saorg.ir