به اطلاع ميرساند دانشگاه شهیدباهنرکرمان در نظر دارد براساس آئین نامه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ و ۲۵/۲/۹۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ شورای تحصیالت تکمیلي دانشگاه از طریق ارزیابي سوابق علمي، پژوهشي و انجام مصاحبه از متقاضیان واجد شرایط برای سال تحصیلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

https://yun.ir/e0s2h4