دکتر اکبر رهیده 

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۳۷۳۵۳۵۰۰– ۰۷۱

فاکس ۳۷۳۵۴۵۱۴– ۰۷۱

پست الکترونیکی

rahide@sutech.ac.ir

شرح وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

 • تشکیل جلسات شورای تخصصی آموزشی وشورای تخصصی تحصیلات تکمیلی به منظور سیاست گذاری آموزشی و رسیدگی
 • انجام مطالعات و برنامه ریزی های لازم به منظور رشد تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز کشور، منطقه و جهان (توسعه رشته های بین رشته ایی، شناسایی و راه اندازی رشته های جدید و توسعه برنامه پسادکتری)
 • برنامه ریزی به منظور ارتقای ساز و کار حمایت و هدایت تحصیلی دانشجویان
 • تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت توسعه همکاری های آموزش بین المللی با اولویت کشورهای منطقه
 • برنامه ریزی به منظور ارتقاءو رتبه دانشگاه در سطح ملی ( طرح راد )
 • برنامه ریزی به منظور توسعه کیفی قطب های علمی متناسب با نیاز کشور
 • بررسیهای لازم به منظور کسب اعتبار ملی و بین المللی در گروه ها و بخش های آموزشی، ارتقاء کیفیت آزمون ها و ارتقاء کیفیت برنامه ها و دوره های آموزشی
 •  بستر سازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای توسعه آموزش مجازی و ترکیبی
 • برنامه ریزی به منظور سازماندهی ، جذب، ارتقاء وتوسعه دانش و مهارت های اعضاء هیأت
 • تدوین شرح وظایف و تدوین آیین نانه و ترفیعات ( اعضای هیات علمی )
 • برنامه ریزی به استقرار و گسترش خدمات الکتریکی و هوشمند سازی
 • برنامه ریزی بمنظور گسترش آموزش مداوم ، آموزش های کوتاه مدت در سطح ملی و بین المللی و گسترش دوره های مجازی و استفاده از قابلیت های رسانه های جمعی
 • برنامه ریزی بمنظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر