مراکز وابسته به معاونت آموزشی

مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرکز آموزش های آزاد

دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه

دفتر ارتقاء اعضای هیات علمی

مرکز آموزش و بهسازی اعضای هیات علمی