مراکز وابسته به معاونت آموزشی

مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه
دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
دفتر ارتقاء اعضای هیات علمی