مراکز وابسته به معاونت آموزشی

مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرکز آموزش های آزاد
دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه
دفتر ارتقاء اعضای هیات علمی