دانشگاه صنعتی شیراز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ به عنوان اولین دانشگاه صنعتی در منطقه جنوب کشور تاسیس شد. دانشکده مهندسی برق و الکترونیک به عنوان اولین دانشکده دانشگاه بوده  و در مهر ماه سال ۱۳۸۳ دانشجو پذیرفتند.اکنون با گذشت ۱۳ سال فعالیت مستمر ، دانشگاه دارای ۱۰ دانشکده ، ۲ پژوهشکده و  واحد بین الملل است که در  حال حاضر در ۳ رشته و ۵ گرایش دوره کارشناسی  ،  ۱۰ رشته و ۵۲ گرایش دوره کارشناسی ارشد و ۶ رشته و ۱۸ گرایش دوره دکتری دانشجو می پذیرد. فعالیت های اموزشی دانشگاه تحت نظارت معاونت آموزشـی و تحصیلات تکمیلی صورت می پذیرد . در این معاونت ، اداره امور دانشــجویان کلیه مقاطع را مدیریت خدمات آموزشــی و تحصیلات تکمیلی، امور مربوط به دانشـــجویان ممتاز را دفتر استـعداد های درخشان و امور مربوط به سیستم رایانه ای آموزش را دفتر خدمات رایانه ای بر عهده دارند.

وظایف واختیارات معاونت آموزشی

 • تشکیل جلسات شورای تخصصی آموزشی وشورای تخصصی تحصیلات تکمیلی به منظور سیاست گذاری آموزشی و رسیدگی
 • انجام مطالعات و برنامه ریزی های لازم به منظور رشد تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز کشور، منطقه و جهان (توسعه رشته های بین رشته ایی، شناسایی و راه اندازی رشته های جدید و توسعه برنامه پسادکتری)
 • برنامه ریزی به منظور ارتقای ساز و کار حمایت و هدایت تحصیلی دانشجویان
 • تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت توسعه همکاری های آموزش بین المللی با اولویت کشورهای منطقه
 • برنامه ریزی به منظور ارتقاءو رتبه دانشگاه در سطح ملی
 • برنامه ریزی به منظور توسعه کیفی قطب های علمی متناسب با نیاز کشور
 • بررسیهای لازم به منظور کسب اعتبار ملی و بین المللی در گروه ها و بخش های آموزشی، ارتقاء کیفیت آزمون ها و ارتقاء کیفیت برنامه ها و دوره های آموزشی
 •  بستر سازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای توسعه آموزش مجازی و ترکیبی
 • برنامه ریزی به منظور سازماندهی ، جذب، ارتقاء وتوسعه دانش و مهارت های اعضاء هیأت
 • تدوین شرح وظایف و تدوین آیین نانه و ترفیعات ( اعضای هیات علمی )
 • برنامه ریزی به استقرار و گسترش خدمات الکتریکی و هوشمند سازی
 • برنامه ریزی بمنظور گسترش آموزش مداوم ، آموزش های کوتاه مدت در سطح ملی و بین المللی و گسترش دوره های مجازی و استفاده از قابلیت های رسانه های جمعی
 • برنامه ریزی بمنظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر