حوزه معاونت آموزشی مسئول انجام امور مربوط به تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذی ربط و همچنین اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط، مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است می باشد. این معاونت نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، پایش و ارزیابی عملکرد کمی و کیفی آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی، در دانشگاه صنعتی شیراز را نیز عهده دار است.