نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

دورنگار

پست الکترونیک

  دکتر اکبر رهیده

  معاون آموزشی دانشگاه

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۰

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۱

 

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۴

rahide@sutech.ac.ir

  زهرا ترنجیان

  مسئول دفتر

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۰

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۱

۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۱-۷

داخلی: ۲۸۴۶

 ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۴

   z.toranjian@sutech.ac.ir

  مرضیه زارع

  کارشناس مسئول

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۰

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۱

۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۱-۷

داخلی:۲۸۱۱

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۴

Zare_marzieh@sutech.ac.ir

  مهتاب برازجانی

  کارشناس آموزشی

۰۷۱۳۷۲۷۹۱۸۹

۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۱-۷

داخلی:۲۸۰۶

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۴

borazjani@sutech.ac.ir

  محمد ایزدیان

  کارشناس دفتر جذب

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۶

۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۱-۷

داخلی:۲۸۶۴

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۴

sutechjazb@sutech.ac.ir

 

شماره تماس مدیر و کارشناسان خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

پست الکترونیکی خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه