عنوان
دسته
تاریخ بروزرسانی
دانلود فایل
راهنمای درخواست ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز در سامانه گلستان
اعضاء هیات علمی
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
راهنمای درخواست تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز در سامانه گلستان اعضاء هیات علمی ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
راهنمای درخواست ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز در سامانه گلستان
اعضاء هیات علمی
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
راهنمای درخواست تصویب پیشنهاد موضوع طرح تحقیق رساله دکتری در سامانه گلستان دانشجو

۱۳۹۹/۰۹/۲۶

راهنمای درخواست دفاع از رساله دکتری در سامانه گلستان دانشجو

۱۳۹۹/۰۹/۲۶

راهنمای درخواست تصویب پیشنهاد موضوع طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد در سامانه گلستان
دانشجو
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
راهنمای درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در سامانه گلستان
دانشجو
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
راهنمای درخواست آزمون جامع دکتری دانشجو ۱۴۰۰/۰۸/۲۴