اسامی مدیران واحدها

 

 

شماره تماس

نام و نام خانوادگی

سمت

۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

دکتر محمد حسین شفیعی

ریاست دانشگاه

۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

دکتر صدیقه جاهدی

رئیس دفتر و مشاور رئیس دانشگاه

۳۷۲۶۴۱۰۶

دکتر محمد علی هادیانفرد

معاون اداری و مالی

۳۷۳۵۳۵۰۰

دکتر محمدرضا صالحی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳۷۳۵۳۵۱۰

دکتر سمانه حامدی

معاون دانشجوئی و فرهنگی

۳۷۲۶۹۲۹۱

دکتر حسن پاکارزاده

معاون پژوهش و فناوری

۳۷۳۵۴۵۲۵

دکتر علی اکبر حکمت زاده

مدیر امور طرحهای عمرانی

۳۷۳۵۳۵۱۱

دکتر اسماعیل حسام الدینی

رئیس کتابخانه مرکزی

۳۷۲۷۹۴۶۴

آقای سعید موسوی

مدیر امور مالی

۳۷۲۶۴۱۰۶

آقای دکتر سعید بختیاری

مدیر امور اداری

۳۷۳۵۳۵۱۰

آقای اصغر  اکبری

مدیر امور دانشجویی

۳۷۲۶۱۲۶۳

دکتر محمد جواد مهدی پور

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

۳۷۲۶۴۱۰۱

 آقای حامد خرمشکوه

مدیر امور فرهنگی

۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

دکتر کامران کاظمی

رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی

۳۷۳۵۴۵۲۴

مهندس محمدرضا محمدیانفر

رئیس اداره امور عمومی

۳۷۲۶۴۱۰۵

دکتر رسول اسماعیلی فرد

رئیس مرکز رایانه